ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ENGLISHPLUS

ΤΙΕ – Προετοιμασία

Η εξέταση TIE για τα επίπεδα B2-C2 αποτελείται από δύο μέρη:
  1. Την προφορική εξέταση
  2. Τη γραπτή εξέταση
Προφορική εξέταση:  Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ομάδες των 2 ή 3 υποψηφίων ανάλογα με τον αριθμό των συνολικών υποψηφίων.
  • Διάρκεια εξέτασης 2 υποψηφίων: 30 λεπτά (12-15 λεπτά/υποψήφιο)
  • Διάρκεια εξέτασης 3 υποψηφίων: 45 λεπτά (12-15 λεπτά/υποψήφιο)
Γραπτή εξέταση:  Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν 2 κείμενα: Ένα κείμενο που θα βασίζεται στο υλικό της προετοιμασίας τους  και Ένα κείμενο που θα βασίζεται σε ‘άγνωστο’ θέμα γενικού ενδιαφέροντος που θα τους δοθεί στην εξέταση.
  • Συνολική διάρκεια: 90 λεπτά
  • Κειμενικά είδη που εξετάζονται: email (or letter) / essay / article / narration (short story)
  • Συνολική έκταση παραγόμενων κειμένων: Β2: minimum 150 λέξεις και C1/C2: minimum 200 λέξεις
  • Επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου (Αγγλο-αγγλικού) λεξικού από τον υποψήφιο
Τα δύο μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον κάθε υποψήφιο και διεξάγονται την ίδια ημέρα.